Svenska Österbottens litteraturförening rf

 

Stadgar fastställda av årsmötet 24.3.2013:

§1
Föreningens namn är Svenska Österbottens litteraturförening och dess hemort Vasa stad. Föreningen är en sammanslutning av österbottniska skriftställare och andra personer, som önskar främja litterär verksamhet. Den vill efter förmåga medverka till att stimulera intresset för och spridningen av god litteratur.

§2
Föreningen antar till medlemmar författare, publicister, forskare och andra personer som önskar stöda föreningens syften, samt registrerade föreningar och rättsgiltiga organisationer. Medlemmarna indelas i följande grupper: a) årsmedlemmar, vilka årligen erlägger medlemsavgift till föreningen. b) ungdomsmedlemmar (högst 25 år), vilka årligen erlägger medlemsavgift till föreningen. c) ständiga medlemmar, vilka erlägger sin medlemsavgift i ett för allt. d) hedersmedlemmar, vilka är befriade från medlemsavgift. Hedersmedlemmarna utses av styrelsen. e) föreningar och organisationer, vilka är befriade från medlemsavgift och saknar rösträtt.

§3
Föreningen vill medverka till att litterära alster av konstnärlig kvalitet eller vetenskaplig halt blir publicerade och bekantgjorda för allmänheten. För detta ändamål skall den draga försorg om att föredragshållare och recitatörer vid möten och fester samt i lokala radioutsändningar presenterar böcker och uppläser dikter av våra författare, samt medelst annan lämplig befunnen verksamhet, såsom grundande av bokcirklar, anordnande av diskussionstillfällen och förmedlande billighetsupplagor av god litteratur, försöka att befrämja det litterära intresset inom landsdelen. När föreningen ser möjlighet därtill, kan den åta sig att även utge, utan att eftersträva vinst, alster av österbottniska författare.

§4
Föreningen utger, när dess tillgångar så medger, tillfälliga publikationer samt ger stipendier till begåvade författare och forskare.

§5
Föreningen kan upprätta bibliografi över alster av svensk-österbottniska författare, publicister och forskare, hopbringa bibliotek av svensk-österbottniska litteratur, samla biografiska upplysningar om tidigare och samtida österbottniska skriftställare. Föreningen biträder enskilda författare med en förhandsgranskning av manuskript, ifall någon författare önskar detta, innan det erbjuds något förlag. Föreningen upprätthåller kontakt med övriga liknande organisationer i hemlandet och utomlands.

§6
Föreningens tillgångar utgörs av medlemsavgifter, donationer, värdepapper och fastigheter, om sådana kan förvärvas. Medlemsavgifterna för såväl års-, ungdoms- som ständiga medlemmar fastställes av föreningens årsmöte. Alla medlemmar erhåller föreningens årsskrift, om sådan utges. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas årligen av en vid årsmötet utsedd verksamhetsgranskare eller revisor.

§7
Föreningens styrelse består av en ordförande och minst fyra eller högst nio ordinarie medlemmar. Mandatperioden är tiden mellan föreningens årsmöten. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller ett av språkrören och minst hälften av medlemmarna är närvarande.

§8
Styrelsen väljer inom sig två språkrör, vilka fungerar som vice ordföranden och bistår ordföranden, och en verksamhetsledare utom styrelsen. Styrelsen kan alternativt inom eller utanför sig välja sekreterare, arkivarie och kassör istället för verksamhetsledare. Styrelsen leder och övervakar föreningens verksamhet, sammankallar föreningen till möten, bereder ärendena för föredragning vid föreningens möten och verkställer föreningens beslut samt ser till att föreningens medel förökas och omsorgsfullt förvaltas.

§ 9
Högsta beslutanderätten tillkommer föreningen, samlad till möte. Föreningen håller årsmöte före utgången av april månad och vid behov extra möte på ort och tid, som styrelsen bestämmer, eller då minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna därom anhåller. Krav på att möte skall hållas skall framställas skriftligen till föreningens styrelse. När styrelsen har tagit emot framställningen skall den utan dröjsmål sammankalla mötet. Årsmötet hålles alternerande i olika delar av svenska Österbotten. Kallelse till möte utfärdas minst två veckor i förväg medels tillkännagivande i tidning eller genom cirkulär.

§ 10
Vid årsmötet behandlas följande ärenden: - verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående år fastställs, - revisionsberättelsen presenteras och beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året, - medlemsavgifterna, budgeten och verksamhetsplanen fastställs, - ordförande och övriga styrelsemedlemmar väljs för kommande mandatperiod, - en verksamhetsgranskare eller en revisor och dennes suppleant väljs, - eventuella övriga ärenden behandlas.

§ 11
Föreningens namn tecknas av ordföranden och verksamhetsledaren var för sig eller av de två språkrören tillsammans. Styrelsen kan även ge sekreteraren och andra styrelsemedlemmar rätt att teckna föreningens namn två tillsammans.

§ 12
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan företas av föreningsmöte, till vilket kallelse utfärdats på vederbörligt sätt. Ärendet bör vara angivet i kallelsen. För att bli antagen bör ändring omfattas av minst 3/4 av de vid mötet närvarande föreningsmedlemmarna.

§ 13
Väckes förslag om upplösning av föreningen, bör ärendet behandlas vid två på varandra följande föreningsmöten och förslaget vid vartdera mötet omfattas av minst 3/4 av de närvarande föreningsmedlemmarna. Därvid bör även beslutas om användning av föreningens tillgångar till förmån för de syften föreningen företrätt.

§ 14
I övrigt gäller vad som i föreningslagen stadgas.